นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

        เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนมีการก่อตั้งมาครบ 90 ปี ในปี พ.ศ.2561 นี้ ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิฯ สมาคมผู้ปกครอง – ครู ศิษย์เก่า ชมรมครูเก่า เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาห้องสมุด และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 รวมรุ่มชุมนุมศิษย์เก่าสูงสุมารฯ ณ สนามโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

ลงทะเบียนศิษย์เก่า คลิก

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพัช  บุณรัตพันธุ์
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ผู้ฝึกซ้อม ครูเอกลักษณ์  บุญลือ

เผยแพร่ผลงาน

  • เผยแพร่ผลงานครูชัชฎา ทองคำใส

    บทคัดย่อ  ชื่องานวิจัย    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 […]

  • เผยแพร่ผลงานครูกนกวรรณ จงสุกใส

    บทคัดย่อ  ชื่องานวิจัย รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา การผลิตสื่อ สร้างสรรค์2 รหัสวิชา ง32209 เรื่อง การใช้โปรแกรม Proshow Producer ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 […]

ปฏิทินกิจกรรม