นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพัช  บุณรัตพันธุ์
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ผู้ฝึกซ้อม ครูเอกลักษณ์  บุญลือ

เผยแพร่ผลงาน

  • เผยแพร่ผลงานครูอรสุรางค์ ปานทรัพย์

    บทคัดย่อ  ชื่องานวิจัย รายงานการสร้างและการใช้แบบฝึกทักษะรายวิชา ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ 

    แบบฝึกทักษะ เล่ม 1 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ

  • เผยแพร่ผลงานครูศิรินภา จิตติชานนท์

    บทคัดย่อ    ชื่อรายงาน รายงานการสร้างและการใช้แบบฝึกทักษะ รายวิชา ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์

    แบบฝึกทักษะเล่มที่-2-เรื่องเลขาคณิตวิเคราะห์

ปฏิทินกิจกรรม