นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

Facebook Pagelike Widget

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพัช  บุณรัตพันธุ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
และขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูริทัศน์  สุขวิชา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 – 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ผู้ฝึกซ้อม ครูเอกลักษณ์  บุญลือ

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

แบบโครงการ ปี 2562

แบบกำกับติดตามโครงการ ปี 2561


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานวิชาการ

แบบขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานอำนวยการและบุคคล

ตัวอย่างหนังสือภายนอก

ตัวอย่างหนังสือภายใน

ตัวอย่างคำสั่ง

Logbook Teacher และ หลักเกณฑ์ ว21/2560

ตารางเวลาลง logbook 2560-2565

บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ (คูปองครู)

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)

แบบฟอร์มรายงานการอบรม

แบบรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน

การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน

รหัสวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตัวอย่าง วฐ.2 ปี 2559

ตัวอย่าง วฐ.2 ปี 2560

เอกสารหลักฐานแนบตาม ว 21

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึก PLC

ปฏิทินวิชาการ เทอม 1/2560

ปฏิทินวิชาการ เทอม 2/2560

ปฏิทินวิชาการ เทอม 1/2561

ประกาศการกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 1/2560

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 2/2560

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 1/2561

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 2/2561

คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


 

เผยแพร่ผลงาน

  • เผยแพร่ผลงานครูพิสิษฐ์ แก่นทอง

    บทคัดย่อ  ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ใส่ใจสุขภาพและชีวิตปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พ32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 […]

  • เผยแพร่ผลงานครูเบญญภา เชื้อเล็ก

    บทคัดย่อ  ชื่อรายงาน ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา วิชาฟิสิกส์ 3 รหัสวิชา ว32202  เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กลวิธีอภิปัญญา
    แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  วิชาฟิสิกส์ 3 รหัส ว32202 เรื่องคลื่นกล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กลวิธีอภิปัญญา […]

ปฏิทินกิจกรรม