นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

Facebook Pagelike Widget

ลงทะเบียนศิษย์เก่า คลิก

ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561

ระดับชั้น ม.1

ระดับชั้น ม.2

ระดับชั้น ม.3

ระดับชั้น ม.4

ระดับชั้น ม.5

ระดับชั้น ม.6

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพัช  บุณรัตพันธุ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
และขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูริทัศน์  สุขวิชา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 – 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ผู้ฝึกซ้อม ครูเอกลักษณ์  บุญลือ

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

แบบกำกับติดตามโครงการ ปี 2561


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานวิชาการ

แบบขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานอำนวยการและบุคคล

Logbook Teacher และ หลักเกณฑ์ ว21/2560

ตารางเวลาลง logbook 2560-2565

บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ (คูปองครู)

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)

แบบฟอร์มรายงานการอบรม

แบบรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน

การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน

รหัสวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตัวอย่าง วฐ.2 ปี 2559

ตัวอย่าง วฐ.2 ปี 2560

เอกสารหลักฐานแนบตาม ว 21

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึก PLC

ปฏิทินวิชาการ เทอม 1/2560

ปฏิทินวิชาการ เทอม 2/2560

ปฏิทินวิชาการ เทอม 1/2561

ประกาศการกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 1/2560

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 2/2560

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 1/2561

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 2/2561

คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


 

เผยแพร่ผลงาน

  • เผยแพร่ผลงานครูณัฐินี จิตต์สุภาพรรณ

    บทคัดย่อ ชื่อรายงาน รายงานการสร้างและการใช้แบบฝึกทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความน่าจะเป็น

    ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความน่าจะเป็น  […]

  • เผยแพร่ผลงานครูชัชฎา ทองคำใส

    บทคัดย่อ  ชื่องานวิจัย    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 […]

ปฏิทินกิจกรรม