นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

Facebook Pagelike Widget

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพัช  บุณรัตพันธุ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
และขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูริทัศน์  สุขวิชา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 – 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ผู้ฝึกซ้อม ครูเอกลักษณ์  บุญลือ

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

แบบประเมิน SDQ (นักเรียนประเมินตนเอง)

แบบประเมิน SDQ (ครูประเมินนักเรียน)

แบบประเมิน SDQ (ผู้ปกครองประเมินนักเรียน)

โปรแกรม SDQ ระดับชั้น ม.1

โปรแกรม SDQ ระดับชั้น ม.2

โปรแกรม SDQ ระดับชั้น ม.3

โปรแกรม SDQ ระดับชั้น ม.4

โปรแกรม SDQ ระดับชั้น ม.5

โปรแกรม SDQ ระดับชั้น ม.6


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

ใบขอแลกเปลี่ยนเวรยาม

แจ้งซ่อมแซมความเสียหายแบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

 

แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนใหม่ 2562

ความสอดคล้องให้ตรงกับนโยบาย สพฐ. 2560

ความสอดคล้องให้ตรงกับนโยบาย สพฐ. 2561

ความสอดคล้องให้ตรงกับนโยบาย สพฐ. 2562

ความสอดคล้องให้ตรงกับนโยบาย สพฐ. 2563

การทำรูปเล่มสรุปโครงการ

แบบโครงการ ปี 2562

แบบกำกับติดตามโครงการ ปี 2562

แบบรายงานโครงการ ปี 2562

แบบกำกับติดตามโครงการ ปี 2561


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

รายชื่อนักเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ม.1

รายชื่อนักเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ม.2

รายชื่อนักเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ม.3

แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน

แบบประเมินความสอดคล้องงานวิจัยในชั้นเรียน

แบบขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานอำนวยการและบุคคล

 

ตัวอย่างหนังสือภายนอก

ตัวอย่างหนังสือภายใน

ตัวอย่างคำสั่ง

Logbook Teacher และ หลักเกณฑ์ ว21/2560

ตารางเวลาลง logbook 2560-2565

โปรแกรม Logbook 

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)

แบบฟอร์มรายงานการอบรม

แบบรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน

รหัสวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เอกสารหลักฐานแนบตาม ว 21

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึก PLC

ปฏิทินวิชาการ เทอม 1/2560

ปฏิทินวิชาการ เทอม 2/2560

ปฏิทินวิชาการ เทอม 1/2561

ประกาศการกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 1/2560

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 2/2560

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 1/2561

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 2/2561

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 1/2562

แนวทางการเก็บเอกสาร 13 แฟ้ม บางปลาม้า

ตัวอย่าง วฐ.2 2561

ตัวอย่างบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน 2561

คู่มือการประเมิน ว21

ตัวอย่างรายงานการประเมินตัวเอง

ตัวชี้วัดการประเมิน ว21