กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1 นางดารัตน์  ศรีสุนทรพินิต  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นายปัญญา  เกตุรัตน์
3 นายกษิณ  สุวรรณประทีป
4 นายพินัย  โพธิ์ศรี
5 นางสัญญา  ชาดิษฐ์
6 นางสุปราณี  ผ่องศรี
7 นางสาวจันทนี  สามสังข์
8 นางวรรณภรณ์  บุญประสารฤทธิ์
9 นางสาวพรพรรณ  มณีอินทร์
10 นางสาวกนกวรรณ  จงสุกใส
11 นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
12 นายชาญณรงค์  แสงพันตา
13 นายวสันต์  สุนทรพงษ์
14 นายอุดม  พรทิพย์ศิริกุล
15 นางสาวเมธินี   ทองสุกใส
16 นายเทิดพงศ์  พิกุลทอง
17 ว่าที่ ร.ต.โกวิท  มุสิกะ
18 นางอรสา  ศรีเหรา
19 นางสาวติลนา  กล่อมนัทธี
20 นางสาวอัญชลี  เพ็ชรอ่อน
21 นายศตวรรษ  สมเชื้อ
22 นายปิยวัฒน์  วงษ์พวง
23 นายภาคภูมิ  ขันธควร (พ.ร.)


นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 32
  • 392
  • 28,235