กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1 นางสาวพรพิมล  ยังฉิม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นางสิริพรรษ์  คล้ายสุบรรณ์
3 นางณัฐินี  จิตต์สุภาพรรณ
4 นางศิรินภา  จิตติชานนท์
5 นางสาวสายรุ้ง  ดอกลำภู
6 นายณราชัย  เมฆวิไลพันธุ์
7 นางสาวเฉลิมวรรณ  โชคดี
8 นางสาวอรสุรางค์  ปานทรัพย์
9 นางชมภูนุช  รอดเชียงล้ำ
10 นางสาวธีรวรรณ  ถิ่นจันทร์
11 นางสาวพรพรรณภสร  ศรีจำพันธ์
12 นางสาวรัศพร  พุฒจีบ
13 นางทัศนีย์  กาญจนประกิจ
14 นางสาวณิชากร  ชโลธร


นายวิชิต จับแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 446
  • 1,406
  • 9,618