กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1 นางสิริพรรษ์  คล้ายสุบรรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นางสาวพรพิมล  ยังฉิม
3 นางณัฐินี  จิตต์สุภาพรรณ
4 นางศิรินภา  จิตติชานนท์
5 นางสาวสายรุ้ง  ดอกลำภู
6 นายณราชัย  เมฆวิไลพันธุ์
7 นางสาวเฉลิมวรรณ  โชคดี
8 นางสาวอรสุรางค์  ปานทรัพย์
9 นางชมภูนุช  รอดเชียงล้ำ
10 นางสาวธีรวรรณ  ถิ่นจันทร์
11 นางสาวพรพรรณภสร  ศรีจำพันธ์
12 นางสาวรัศพร  พุฒจีบ
13 นางทัศนีย์  กาญจนประกิจ
14 นางสาวณิชากร  ชโลธร


นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

Facebook Pagelike Widget