กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1 นางพิณวดี  บัวแตง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นางลำยอง  รอดโฉมฉิน
3 นางรักษ์รตี  ภิรมย์ภู่
4 นางนพภัสสรณ์  เลิศเขมทัต
5 นางสาวสุพรรษา  พันธุ์ศิริ
6 นางสาวสิรินดา  สัมพันธุ์จิตต์
7 นางณฐมน  ศรีงาม
8 นายเทวฤทธิ์   ดีสุบิน
9 นางสาวสิรีรัตน์  จำปาสัก
10 นางสาวพิชามนญ์  ผิวอ่อนดี
11 นางสาวพฤษชาติ  กล้าหาญ
12 นางสาวนาถยา  สุขโข
13 นายชัยยุทธ  สุขหาญ
14 นายพรชัย  ทองแก้ว
15 นายกฤตยชญ์  เฉลิมมีประเสริฐ
16 นางสาวธิดารัตน์ สมจันทร์

 


นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

Facebook Pagelike Widget