กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1 นางพิณวดี  บัวแตง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นางลำยอง  รอดโฉมฉิน
3 นางรักษ์รตี  ภิรมย์ภู่
4 นางนพภัสสรณ์  เลิศเขมทัต
5 นางสาวสุพรรษา  พันธุ์ศิริ
6 นางสาวสิรินดา  สัมพันธุ์จิตต์
7 นายเทวฤทธิ์   ดีสุบิน
8 นางสาวสิรีรัตน์  จำปาสัก
9 นางสาวพิชามนญ์  ผิวอ่อนดี
10 นางสาวพฤษชาติ  กล้าหาญ
11 นางสาวนาถยา  สุขโข
12 นายชัยยุทธ  สุขหาญ
13 นายพรชัย  ทองแก้ว
14 นายกฤตยชญ์  เฉลิมมีประเสริฐ


นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง