กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1 นางเพลินตา  น้ำใจดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นางเกสร  สุนทรเนตร
3 นางอรุณี  พุ่มวงษ์
4 นางสาวเบญญาภา  เชื้อเล็ก
5 นางฐิติมา  กล้าหาญ
6 นางสาวจันทิมา  นามโชติ
7 นายวสุรัตน์  รอดโรคา
8 นางสาวศิริลักษณ์  สุนทรพงษ์
9 นางสาวกชพร  บริสุทธิ์
10 นางสาวกษมา  ด่านชาญชัย
11 นายธีรภัทร  สุดโต
12 นางสาวภาวิณี  สุนทรเนตร
13 นายจาตุรงค์  เจริญนำ
14 นายภูมินทร์  สุวรรณสูร


นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

Facebook Pagelike Widget