กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1 นางยุพา  พิทักษ์วงศ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นางศุภัควัลย์  แสงคู่วงษ์
3 นายโสฬส  เอมบัณฑิตย์
4 นางสาวมาลี  นามอ่อน
5 นางสาวสรารัตน์  บุญสาลี
6 นายอนุวัตร  อู่อรุณ
7 นางสาวจิรภิญญา  ช่างประดิษฐ์
8 นางสาวอธิปีย์ญาณ์  ศรีนิล
9 นางสาวอำพร  แซ่เจีย
10 นางสาวประทุม  น้ำใจดี
11 นายชานนท์  นาคะนิวิษฐ์
12 นายสุจินดา โพธิ์น้อย
13 นายธีรเจษ  ศรมณี
14 นายชัยพัชญ์  วิจิตรวรารัตน์ *


นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

Facebook Pagelike Widget