กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1 นางยุพา  พิทักษ์วงศ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นายโสฬส  เอมบัณฑิตย์
3 นางสาวมาลี  นามอ่อน
4 นายอนุวัตร  อู่อรุณ
5 นางสาวจิรภิญญา  ช่างประดิษฐ์
6 นางสาวอธิปีย์ญาณ์  ศรีนิล
7 นางสาวอำพร  แซ่เจีย
8 นางสาวประทุม  น้ำใจดี
9 นายชานนท์  นาคะนิวิษฐ์
10 นายสุจินดา โพธิ์น้อย
11 นายธีรเจษ  ศรมณี
12 นายชัยพัชญ์  วิจิตรวรารัตน์ *


นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

Facebook Pagelike Widget