กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1 นางยุพา  พิทักษ์วงศ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นางศุภัควัลย์  แสงคู่วงษ์
3 นายโสฬส  เอมบัณฑิตย์
4 นางสาวมาลี  นามอ่อน
5 นางเฉลา  พานทอง
6 นางสาวสรารัตน์  บุญสาลี
7 นายอนุวัตร  อู่อรุณ
8 นางสาวจิรภิญญา  ช่างประดิษฐ์
9 นางสาวอธิปีย์ญาณ์  ศรีนิล
10 นางสาวอำพร  แซ่เจีย
11 นางสาวประทุม  น้ำใจดี
12 นายชานนท์  นาคะนิวิษฐ์
13 นายชัยพัชญ์  วิจิตรวรารัตน์ *


นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 32
  • 392
  • 28,235