กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1 นางพรทิพย์  ปานชา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นางเนาวรัตน์  จรัสศรี
3 นางสาวชณัฏฐา  ทองคำเจริญ
4 นางสาวสุวพร  อังกุลดี
5 นางสาวชัชฎา  ทองคำใส
6 นายสุรชัย  แก้วหอมคำ
7 นายสมศักดิ์  พระแท่น
8 นางมยุรี  ก่ำมอญ
9 นางสาวกนกวรรณ  ศรีศักดา
10 นางสาวกนกกาญจน์  สุขอุดม
11 นางสาวยุพาพรรณ  บุญปลูก
12 นางสาววริฏฐา  พูลสุวรรณ


นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง