กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1 นางสาวชัชฎา  ทองคำใส  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นางเนาวรัตน์  จรัสศรี
3 นางพรทิพย์  ปานชา
4 นางสาวชณัฏฐา  ทองคำเจริญ
5 นางสาวสุวพร  อังกุลดี
6 นายสุรชัย  แก้วหอมคำ
7 นายสมศักดิ์  พระแท่น
8 นางมยุรี  ก่ำมอญ
9 นางสาวกนกวรรณ  ศรีศักดา
10 นางสาวกนกกาญจน์  สุขอุดม
11 นางสาวยุพาพรรณ  บุญปลูก
12 นางสาววริฏฐา  พูลสุวรรณ


นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

Facebook Pagelike Widget