กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1 นางสาวชัชฎา  ทองคำใส  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นางเนาวรัตน์  จรัสศรี
3 นางสาวชณัฏฐา  ทองคำเจริญ
4 นางสาวสุวพร  อังกุลดี
5 นายสุรชัย  แก้วหอมคำ
6 นายสมศักดิ์  พระแท่น
7 นางมยุรี  ก่ำมอญ
8 นางสาวกนกวรรณ  ศรีศักดา
9  นางสาวกนกกาญจน์  สุขอุดม
10 นางสาวยุพาพรรณ  บุญปลูก
11 นางสาววริฏฐา  พูลสุวรรณ
12 นายอภิวัฒน์  สรวยล้ำ
13 นางสาวมณีรัตน์  คงคาหลวง


นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

Facebook Pagelike Widget