กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1 นางพรทิพย์  ปานชา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 นางเนาวรัตน์  จรัสศรี
3 นางพจนา  พึ่งอุทัยศรี
4 นายดนัย  ศรีคำ
5 นางสาวชณัฏฐา  ทองคำเจริญ
6 นางสาวสุวพร  อังกุลดี
7 นางสาวชัชฎา  ทองคำใส
8 นายสุรชัย  แก้วหอมคำ
9 นายสมศักดิ์  พระแท่น
10 นางมยุรี  ก่ำมอญ
11 นางสาวกนกวรรณ  ศรีศักดา
12 นางสาวกนกกาญจน์  สุขอุดม
13 นางสาวยุพาพรรณ  บุญปลูก
14 นางสาววริฏฐา  พูลสุวรรณ
15 นางสาวนิตยา   เปียปิ่นทอง *


นายวิชิต จับแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 446
  • 1,406
  • 9,618