คณะผู้บริหาร

นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะผู้อำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ

นายวิชัย พานิชวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางกรชศา เพชรปภาสิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ว่าที่ ร.ต.รังษี วิบูลย์อรรถกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางวรรณพัทร ซื่อตรง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง