คณะผู้บริหาร

นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะผู้อำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ

นายวิชัย พานิชวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางกรชศา เพชรปภาสิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

 

ว่าที่ ร.ต.รังษี วิบูลย์อรรถกร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางวรรณพัทร ซื่อตรง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”
  1. นายสมพงษ์ สุนทรธรรม        ประธานกรรมการ
  2. นางวารี       ประเสริฐบัณฑิต  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
  3. นายชาญวุฒิ  ราศีนวล           กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
  4. นายทัศนัย    ทัศนสุวรรณ       กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
  5. นายดำรงกิตติ์ บุญสงวนศรี     กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6. ดร.วินัย        สารสุวรรณ         กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
  7. พระอธิการสุรศักดิ์  สุรเตโช     กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  8. พระครูวิมลปริยัติกิจ                กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  9. นางนิ่มนวล   หาญทนงค์         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  10. นายแสวง   ศรีครุฑ                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง