วิสัยทัศน์

โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์”มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย
  2. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
  3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  4. ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

 

เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย
  2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
  3. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

 

อัตลักษณ์

ลูกสูงสุมารฯ  ยิ้ม  ไหว้   ทักทาย   แบบไทย

เอกลักษณ์

ประพฤติดี   มีมารยาทงาม  ตามแบบไทย 

 

ประพฤติดี หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” มีความประพฤติอยู่ในกรอบระเบียบวินัยของโรงเรียน

มารยาทงาม ตามแบบไทย หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”มีกิริยาตามแบบวัฒนธรรมไทยโดยมีกริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย มีการทำความเคารพที่เหมาะสมตามกาลเทศะและบุคคล


นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 

Facebook Pagelike Widget