โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จัดให้มีการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 17-20 กรกฏาคม 2560  คลิกเพื่อตรวจสอบตาราง