เผยแพร่ผลงานครูพิสิษฐ์  แก่นทอง

เผยแพร่ผลงานครูพิสิษฐ์ แก่นทอง

บทคัดย่อ  ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ใส่ใจสุขภาพและชีวิตปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พ32102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เผยแพร่ผลงานครูเบญญภา  เชื้อเล็ก

เผยแพร่ผลงานครูเบญญภา เชื้อเล็ก

บทคัดย่อ  ชื่อรายงาน ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา วิชาฟิสิกส์ 3 รหัสวิชา ว32202  เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กลวิธีอภิปัญญา
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  วิชาฟิสิกส์ 3 รหัส ว32202 เรื่องคลื่นกล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กลวิธีอภิปัญญา

เผยแพร่ผลงานครูณัฐินี จิตต์สุภาพรรณ

เผยแพร่ผลงานครูณัฐินี จิตต์สุภาพรรณ

บทคัดย่อ ชื่อรายงาน รายงานการสร้างและการใช้แบบฝึกทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความน่าจะเป็น

ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค32102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความน่าจะเป็น 

เผยแพร่ผลงานครูชัชฎา ทองคำใส

เผยแพร่ผลงานครูชัชฎา ทองคำใส

บทคัดย่อ  ชื่องานวิจัย    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เผยแพร่ผลงานครูกนกวรรณ จงสุกใส

เผยแพร่ผลงานครูกนกวรรณ จงสุกใส

บทคัดย่อ  ชื่องานวิจัย รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา การผลิตสื่อ สร้างสรรค์2 รหัสวิชา ง32209 เรื่อง การใช้โปรแกรม Proshow Producer ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เผยแพร่ผลงานครูอรสุรางค์  ปานทรัพย์

เผยแพร่ผลงานครูอรสุรางค์ ปานทรัพย์

บทคัดย่อ  ชื่องานวิจัย รายงานการสร้างและการใช้แบบฝึกทักษะรายวิชา ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ 

แบบฝึกทักษะ เล่ม 1 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ