เผยแพร่ผลงานครูอรสุรางค์  ปานทรัพย์

เผยแพร่ผลงานครูอรสุรางค์ ปานทรัพย์

บทคัดย่อ  ชื่องานวิจัย รายงานการสร้างและการใช้แบบฝึกทักษะรายวิชา ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ 

แบบฝึกทักษะ เล่ม 1 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ

เผยแพร่ผลงานครูศิรินภา  จิตติชานนท์

เผยแพร่ผลงานครูศิรินภา จิตติชานนท์

บทคัดย่อ    ชื่อรายงาน รายงานการสร้างและการใช้แบบฝึกทักษะ รายวิชา ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องวงกลม

แบบฝึกทักษะเล่มที่-2-เรื่องวงกลม

เผยแพร่ผลงานครูพรพรรณ มณีอินทร์

เผยแพร่ผลงานครูพรพรรณ มณีอินทร์

บทคัดย่อ  ชื่องานวิจัย  รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ง23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3   ชุดธุรกิจตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่ผลงานครูเฉลิมวรรณ โชคดี

เผยแพร่ผลงานครูเฉลิมวรรณ โชคดี

บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สถิติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แบบฝึกทักษะเล่มที่-1-ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล

เผยแพร่ผลงานครูเมธินี ทองสุกใส

เผยแพร่ผลงานครูเมธินี ทองสุกใส

บทคัดย่อ   ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัส ง23201
เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโลโก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3