นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
วิทยฐานะผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


 

Facebook Pagelike Widget

***ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มบริหารวิชาการ***


แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 

ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

แบบประเมิน SDQ (นักเรียนประเมินตนเอง)

แบบประเมิน SDQ (ครูประเมินนักเรียน)

แบบประเมิน SDQ (ผู้ปกครองประเมินนักเรียน)

โปรแกรม SDQ ระดับชั้น ม.1

โปรแกรม SDQ ระดับชั้น ม.2

โปรแกรม SDQ ระดับชั้น ม.3

โปรแกรม SDQ ระดับชั้น ม.4

โปรแกรม SDQ ระดับชั้น ม.5

โปรแกรม SDQ ระดับชั้น ม.6


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

แบบรายงานกิจกรรม Big Cleaning Room

ใบขอแลกเปลี่ยนเวรยาม

แจ้งซ่อมแซมความเสียหายแบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปี 2562

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปี 2561

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปี 2560

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผน 2563

โครงการตามแผนปฏิบัติการปี 2562

ความสอดคล้องให้ตรงกับนโยบาย สพฐ. 2560

ความสอดคล้องให้ตรงกับนโยบาย สพฐ. 2561

ความสอดคล้องให้ตรงกับนโยบาย สพฐ. 2562

ความสอดคล้องให้ตรงกับนโยบาย สพฐ. 2563

คู่มือแผนปฏิบัติการปี 2563

ปกรายงานผลการดำเนินงาน

การทำรูปเล่มสรุปโครงการ

แบบโครงการ ปี 2562

แบบกำกับติดตามโครงการ ปี 2562

แบบรายงานโครงการ ปี 2562

แบบกำกับติดตามโครงการ ปี 2561


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน

แบบประเมินความสอดคล้องงานวิจัยในชั้นเรียน

แบบขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานอำนวยการและบุคคล

 

ตัวอย่างหนังสือภายนอก

ตัวอย่างหนังสือภายใน

ตัวอย่างคำสั่ง

Logbook Teacher และ หลักเกณฑ์ ว21/2560

ตารางเวลาลง logbook 2560-2565

โปรแกรม Logbook 

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)

แบบฟอร์มรายงานการอบรม

แบบรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน

รหัสวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เอกสารหลักฐานแนบตาม ว 21

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึก PLC

ปฏิทินวิชาการ เทอม 1/2560

ปฏิทินวิชาการ เทอม 2/2560

ปฏิทินวิชาการ เทอม 1/2561

ประกาศการกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 1/2560

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 2/2560

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 1/2561

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 2/2561

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 1/2562

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 2/2562

แนวทางการเก็บเอกสาร 13 แฟ้ม บางปลาม้า

ตัวอย่าง วฐ.2 2561

ตัวอย่างบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน 2561

คู่มือการประเมิน ว21

ตัวอย่างรายงานการประเมินตัวเอง

ตัวชี้วัดการประเมิน ว21

บันทึกขอรับการประเมิน ว21 ปี 2561

ตัวอย่างเล่ม วฐ.2 ปี 2561

ประวัติการพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2560-2565

แบบฟอร์มรายงานผลการปฎิบัติงานของครูผู้สอน (ตั้งแต่1ตุลาคม62-31มีนาคม63)

แบบฟอร์มรายงานผลการปฎิบัติงานของครูผู้สอน (ตั้งแต่1เม.ย.62-30ก.ย.62)

คณะกรรมการกลั่นกรอง 2561