*** ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"***

Facebook Pagelike Widget

คู่มือเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ เล่ม 1

คู่มือเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ เล่ม 2

คู่มือเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ เล่ม 3

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

กิจกรรมซักซ้อมขั้นตอนการเดินสวนสนามและปฏิญาณตนของสมาชิกยุวกาชาด

ครูเก่ง “บางปลาม้า” พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ปี 2565

การอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2565

ประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์””

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐาน

จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า สม 2564

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มฯ

พิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน

วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

แนวปฏิบัติระเบียบโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ว่าด้วยการแต่งกาย ของนักเรียน พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 2564

แบบคัดกรองนักเรียน 2564

แบบประเมินSDQฉบับครู ประเมินนักเรียน 2564

แบบประเมินSDQฉบับนักเรียน ประเมินตนเอง 2564

แบบประเมินSDQฉบับผู้ปกครอง ประเมินนักเรียน 2564

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ 2564 อายุ 12-17 ปี

แบบสรุปบันทึกการเยี่ยมบ้านรายห้องเรียน


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

แบบรายงานกิจกรรม Big Cleaning Room

ใบขอแลกเปลี่ยนเวรยาม

แจ้งซ่อมแซมความเสียหายแบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

แบบขออนุมัติใช้เงินงบกลางตามแผนปฏิบัติราชการ 2564

คู่มือแผนปฏิบัติการปี 2563


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2564

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2563

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2562

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2561

QRcode หลักสูตรสถานศึกษา 2563

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โครงสร้างประเมินผล 1/2564

โครงสร้างประเมินผล (ตัวอย่าง)

แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน

แบบประเมินความสอดคล้องงานวิจัยในชั้นเรียน

แบบขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้

แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียน2563

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ2563

คำอธิบายและโครงสร้างรายวิชา

แบบการประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แบบการประเมินผลรายวิชา

แบบรายงานการใช้สื่อ

แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน

ใบปะหน้าข้อสอบ

โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐาน

แบบประเมินสื่อการเรียน

บันทึกข้อความรายงานผลการทดลอง DLTV

บันทึกข้อความขออนุญาตจัดทำเอกสารประกอบการเรียน

ผลสรุปอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 2/2564

แบบรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2/2564

ผลรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2/2564

แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน 2564

แบบขออนุมัติการให้ 0 ร มส 2564


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานอำนวยการและบุคคล

 

QRcode คำสั่งแต่งตั้งบุคลกร 2564

ตัวอย่างหนังสือภายนอก

ตัวอย่างหนังสือภายใน

ตัวอย่างคำสั่ง

Logbook Teacher และ หลักเกณฑ์ ว21/2560

ตารางเวลาลง logbook 2560-2565

โปรแกรม Logbook 

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN ) ปีการศึกษา 2564

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN ) ปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มรายงานการอบรม

แบบรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน

รหัสวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เอกสารหลักฐานแนบตาม ว 21

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึก PLC

ประกาศการกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 1/2560

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 2/2560

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 1/2561

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 2/2561

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 1/2562

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 2/2562

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 1/2563

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 2/2563

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 1/2564

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 2/2564

แนวทางการเก็บเอกสาร 13 แฟ้ม บางปลาม้า

ตัวอย่างบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน 2561

คู่มือการประเมิน ว21

ตัวอย่างรายงานการประเมินตัวเอง

ตัวชี้วัดการประเมิน ว21

ประวัติการพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2564

SAR แบบฟอร์มรายงานผลการปฎิบัติงานของครูผู้สอนตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63

SAR แบบฟอร์มรายงานผลการปฎิบัติงานของครูผู้สอนตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64

คณะกรรมการกลั่นกรอง 2561

คำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง 2560

คำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง 2562

คำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง 2563

ตัวอย่างบันทึกประวัติการปฎิบัติงาน ปี2563

บันทึกข้อความขอรับการประเมิน ปี2563

ตัวอย่าง วฐ 2 ปี2563

หลักเกณฑ์ ว9/2564

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ไม่มีวิทยฐานะ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วิทยฐานะชำนาญการ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ประกาศการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ประกาศการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา


 

ที่ตั้งโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”