*** ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"***

Facebook Pagelike Widget

คู่มือเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ เล่ม 1

คู่มือเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ เล่ม 2

คู่มือเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ เล่ม 3

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

กิจกรรมซักซ้อมขั้นตอนการเดินสวนสนามและปฏิญาณตนของสมาชิกยุวกาชาด

ครูเก่ง “บางปลาม้า” พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ปี 2565

การอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2565

ประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์””

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐาน

จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า สม 2564

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มฯ

พิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน

วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2564

S.M. STAR MODEL.

S.M.  หมายถึง  โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” BANGPLAMA  “SOONGSUMARNPADUNGWIT” SCHOOL

S.M. STAR MODEL  หมายถึง รูปแบบการบริหารความเป็นเลิศ ในด้านระบบบริหารคุณภาพ ระบบบริหารวิชาการ ระบบดูแลช่วยเหลือ และระบบสถานศึกษาปลอดภัย ที่ใช้การกำกับ นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานประจำตามโครงสร้างการบริหารงาน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ด้วย 4 กระบวนการ ดังนี้
1. S (Survey) สำรวจความต้องการ
2. T (Team) การปฏิบัติงานเป็นทีม
3. A (Apprise) รายงานผล
4. R (Recheck) ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้มีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

การประเมินประสิทธิภาพ  หมายถึง การวัดและประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง    การบริหาร โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนกลยุทธ์ โดยใช้องค์ประกอบตาม S.M. STAR MODEL

การประเมินประสิทธิผล  หมายถึง การวัดและประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด เทียบกับค่าเป้าหมายของโรงเรียน ตามโครงสร้างการบริหารงาน โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผลกลยุทธ์ โดยใช้องค์ประกอบตาม S.M. STAR MODEL

 

 

แบบวัด EIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลภายนอก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 

แนวปฏิบัติระเบียบโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ว่าด้วยการแต่งกาย ของนักเรียน พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 2566

แบบสรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน(ส่งเขต)

แบบคัดกรองนักเรียน 2564

แบบประเมินSDQฉบับครู ประเมินนักเรียน 2564

แบบประเมินSDQฉบับนักเรียน ประเมินตนเอง 2564

แบบประเมินSDQฉบับผู้ปกครอง ประเมินนักเรียน 2564

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

คำนำคู่มือปี 2563

คู่มือปี 2563

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ 2564 อายุ 12-17 ปี

แบบสรุปบันทึกการเยี่ยมบ้านรายห้องเรียน


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

แบบขอใช้สถานที่

คู่มือบริหารทั่วไป 2563

คู่มือบริหารทั่วไป 2562

คู่มือบริหารทั่วไป 2561

แบบรายงานกิจกรรม Big Cleaning Room

ใบขอแลกเปลี่ยนเวรยาม

แจ้งซ่อมแซมความเสียหายแบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

 

แนวทางการเบิกจ่ายเงินการเดินทางไปราชการ

แผนปฏิบัติการเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา (ระยะ 4 ปี) พ.ศ.2564-2567

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566

แบบขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ 2566

แบบขออนุมัติใช้เงินงบกลางตามแผนปฏิบัติการ 2566

แบบขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ

คู่มือแผนปฏิบัติการปี 2565


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารวิชาการ

 

บักทึกขออนุมัติปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 2565

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2565

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2564

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2563

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2562

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2561

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ ปี2563

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ ปี2562

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ ปี2561

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ ปี2560

คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล

QRcode หลักสูตรสถานศึกษา 2563

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

แบบขออนุมัติการให้ 0 ร มส.

แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน

แบบประเมินความสอดคล้องงานวิจัยในชั้นเรียน

แบบขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้

แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้

บันทึกข้อความสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียน

บันทึกข้อความผลการวิเคราะห์ข้อสอบ


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานอำนวยการและบุคคล

 

คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา2566

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารอำนวยการและบุคคล 2566

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2566

ระเบียบข้อบังคับเกียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา

แบบฟอร์มบันทึกข้อความการปรับเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA

ตัวอย่างหนังสือภายนอก

ตัวอย่างหนังสือภายใน

ตัวอย่างคำสั่ง

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN ) ปีการศึกษา 2566

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Works Report SWR)

แบบฟอร์มประวัติการพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2566

แบบฟอร์มรายงานการอบรม

รหัสวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึก PLC

หลักเกณฑ์ ว9/2564

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

บันทึกข้อความส่งข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับครู

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ไม่มีวิทยฐานะ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วิทยฐานะชำนาญการ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ประกาศการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ประกาศการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

การปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 และ ว10/2564


 

ที่ตั้งโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”