*** ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"***

Facebook Pagelike Widget

คู่มือเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ เล่ม 1

คู่มือเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ เล่ม 2

คู่มือเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ เล่ม 3

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

กิจกรรมซักซ้อมขั้นตอนการเดินสวนสนามและปฏิญาณตนของสมาชิกยุวกาชาด

ครูเก่ง “บางปลาม้า” พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ปี 2565

การอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2565

ประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์””

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐาน

จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า สม 2564

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มฯ

พิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน

วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2564

S.M. STAR MODEL

S.M.  หมายถึง  โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” BANGPLAMA  “SOONGSUMARNPADUNGWIT” SCHOOL

S.M. STAR MODEL  หมายถึง รูปแบบการบริหารความเป็นเลิศ ในด้านระบบบริหารคุณภาพ ระบบบริหารวิชาการ ระบบดูแลช่วยเหลือ และระบบสถานศึกษาปลอดภัย ที่ใช้การกำกับ นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานประจำตามโครงสร้างการบริหารงาน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ด้วย 4 กระบวนการ ดังนี้
1. S (Survey) สำรวจความต้องการ
2. T (Team) การปฏิบัติงานเป็นทีม
3. A (Apprise) รายงานผล
4. R (Recheck) ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้มีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

การประเมินประสิทธิภาพ  หมายถึง การวัดและประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง    การบริหาร โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนกลยุทธ์ โดยใช้องค์ประกอบตาม S.M. STAR MODEL

การประเมินประสิทธิผล  หมายถึง การวัดและประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด เทียบกับค่าเป้าหมายของโรงเรียน ตามโครงสร้างการบริหารงาน โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผลกลยุทธ์ โดยใช้องค์ประกอบตาม S.M. STAR MODEL

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

 

แนวปฏิบัติระเบียบโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ว่าด้วยการแต่งกาย ของนักเรียน พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 2564

แบบคัดกรองนักเรียน 2564

แบบประเมินSDQฉบับครู ประเมินนักเรียน 2564

แบบประเมินSDQฉบับนักเรียน ประเมินตนเอง 2564

แบบประเมินSDQฉบับผู้ปกครอง ประเมินนักเรียน 2564

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

คำนำคู่มือปี 2563

คู่มือปี 2563

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ 2564 อายุ 12-17 ปี

แบบสรุปบันทึกการเยี่ยมบ้านรายห้องเรียน


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

คู่มือบริหารทั่วไป 2563

คู่มือบริหารทั่วไป 2562

คู่มือบริหารทั่วไป 2561

แบบรายงานกิจกรรม Big Cleaning Room

ใบขอแลกเปลี่ยนเวรยาม

แจ้งซ่อมแซมความเสียหาย



แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

 

แนวทางการเบิกจ่ายเงินการเดินทางไปราชการ

แผนปฏิบัติการเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา (ระยะ 4 ปี) พ.ศ.2564-2567

แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา (ระยะ 4 ปี) พ.ศ.2560-2563 (ฉบับปรับปรุง)

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2563

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2562

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2561

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 2560

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

แบบขออนุมัติใช้เงินงบกลางตามแผนปฏิบัติราชการ 2564

คู่มือแผนปฏิบัติการปี 2565

คู่มือแผนปฏิบัติการปี 2564

คู่มือแผนปฏิบัติการปี 2563

คู่มือแผนปฏิบัติการปี 2562

คู่มือแผนปฏิบัติการปี 2561

คู่มือแผนปฏิบัติการปี 2560


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารวิชาการ

 

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2564

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2563

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2562

รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี2561

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ ปี2563

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ ปี2562

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ ปี2561

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ ปี2560

คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล

QRcode หลักสูตรสถานศึกษา 2563

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โครงสร้างประเมินผล 1/2565

ตัวอย่างโครงสร้างประเมินผล 1/2565

แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน

แบบประเมินความสอดคล้องงานวิจัยในชั้นเรียน

แบบขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้

แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้


 

แบบฟอร์มของกลุ่มบริหารงานอำนวยการและบุคคล

 

คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา2565

ระเบียบข้อบังคับเกียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา

แบบฟอร์มบันทึกข้อความการปรับเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA

QRcode คำสั่งแต่งตั้งบุคลกร 2564

ตัวอย่างหนังสือภายนอก

ตัวอย่างหนังสือภายใน

ตัวอย่างคำสั่ง

Logbook Teacher และ หลักเกณฑ์ ว21/2560

ตารางเวลาลง logbook 2560-2565

โปรแกรม Logbook 

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN ) ปีการศึกษา 2564

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN ) ปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์มรายงานการอบรม

แบบรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงาน

รหัสวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เอกสารหลักฐานแนบตาม ว 21

ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึก PLC

ประกาศการกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 1/2560

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 2/2560

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 1/2561

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 2/2561

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 1/2562

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 2/2562

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 1/2563

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 2/2563

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 1/2564

คำสั่งรับรองชั่วโมงปฏิบัติงาน 2/2564

แนวทางการเก็บเอกสาร 13 แฟ้ม บางปลาม้า

ตัวอย่างบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน 2561

คู่มือการประเมิน ว21

ตัวอย่างรายงานการประเมินตัวเอง

ตัวชี้วัดการประเมิน ว21

ประวัติการพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2564

SAR แบบฟอร์มรายงานผลการปฎิบัติงานของครูผู้สอนตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63

SAR แบบฟอร์มรายงานผลการปฎิบัติงานของครูผู้สอนตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64

คณะกรรมการกลั่นกรอง 2561

คำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง 2560

คำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง 2562

คำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง 2563

ตัวอย่างบันทึกประวัติการปฎิบัติงาน ปี2563

บันทึกข้อความขอรับการประเมิน ปี2563

ตัวอย่าง วฐ 2 ปี2563

หลักเกณฑ์ ว9/2564

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

บันทึกข้อความส่งข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับครู

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ไม่มีวิทยฐานะ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วิทยฐานะชำนาญการ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ประกาศการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ประกาศการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา


 

ที่ตั้งโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”