กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายศตวรรษ สมเชื้อ

ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
[email protected]

นางสาวพรพรรณ มณีอินทร์

ครู คศ.3
[email protected]

นายกษิณ สุวรรณประทีป

ครู คศ.3
[email protected]

นายชาญณรงค์ แสงพันตา

ครู คศ.2
[email protected]

นางอรสา ศรีเหรา

ครู คศ.1
[email protected]

นางสาวติลนา กล่อมนัทธี

ครู คศ.1
[email protected]

นายปิยวัฒน์ วงษ์พวง

ครู คศ.1
[email protected]

Facebook Pagelike Widget