กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

นางสาวสิรินดา สัมพันธุ์จิตต์

ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
[email protected]

นางรักษ์รตี  ภิรมย์ภู่

ครู คศ.3
[email protected]

นางสุพรรษา พันธุ์ศิริ

ครู คศ.2
[email protected]

นางสาวสิรีรัตน์  จำปาสัก

ครู คศ.1
[email protected]


นางสาวพิชามนญ์  ผิวอ่อนดี

ครู คศ.1
[email protected]

นางสาวพฤษชาติ  กล้าหาญ

ครู คศ.2
[email protected]

นางสาวนาถยา  สุขโข

ครู คศ.1
[email protected]

นายชัยยุทธ  สุขหาญ

ครู คศ.1
[email protected]

นายพรชัย ทองแก้ว

ครู คศ.1
[email protected]

นายกฤตยชญ์  เฉลิมมีประเสริฐ

ครู คศ.1
[email protected]

นางณฐมน  ศรีงาม

ครู คศ.3
[email protected]

นางสาวธิดารัตน์  สมจันทร์

ครู คศ.1
[email protected]

นางสาวหทัยทิพย์  กรจันทร์ดี

ครูผู้ช่วย
[email protected]

นางสาวศิริรัตน์  สอนศรี

ครูผู้ช่วย
[email protected]


นายนิพัฒน์  แสงดาว

ครูผู้ช่วย
[email protected]

นางสาวพุทธรักษา อุ่นวิจิตร

ครู คศ.2
[email protected]


นางสาวปิยวรรณ  ใจสุข

ครูอัตราจ้าง
[email protected]

Facebook Pagelike Widget