กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางอรุณี พุ่มวงษ์

ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[email protected]

นางเกสร สุนทรเนตร

ครู คศ.3
[email protected]

นางฐิติมา กล้าหาญ

ครู คศ.2
[email protected]

นางสาวจันทิมา นามโชติ

ครู คศ.3
[email protected]

นายวสุรัตน์ รอดโรคา

ครู คศ.2
[email protected]

นางสาวศิริลักษณ์ สุนทรพงษ์

ครู คศ.2
[email protected]

นางสาวกชพร บริสุทธิ์

ครู คศ.1
[email protected]

นางสาวกษมา ด่านชาญชัย

ครู คศ.1
[email protected]

นายธีรภัทร สุดโต

ครู คศ.1
[email protected]

นางสาวภาวิณี สุนทรเนตร

ครู คศ.1
[email protected]

นายจาตุรงค์ เจริญนำ

ครู คศ.3
[email protected]

นางสาวสุธาสินี ภักดีนารถ

ครู คศ.1
[email protected]

นายภูมินทร์ สุวรรณสูร

ครู คศ.2
[email protected]

งานเทคโนโลยี

นายวสันต์ สุนทรพงษ์

ครู คศ.3
หัวหน้างานเทคโนโลยี
[email protected]

นางสาวกนกวรรณ จงสุกใส

ครู คศ.3
[email protected]

นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้ว

ครู คศ.3
[email protected]

นางบงกช  สนธิ

ครู คศ.3
[email protected]

นายอุดม พรทิพย์ศิริกุล

ครู คศ.3
[email protected]

นายเทิดพงศ์ พิกุลทอง

ครู คศ.2 (Webmaster)
[email protected]

ว่าที่ร้อยตรีโกวิท มุสิกะ

ครู คศ.2
[email protected]

Facebook Pagelike Widget