กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอนุวัตร อู่อรุณ

ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[email protected]

นางยุพา พิทักษ์วงศ์

ครู คศ.3
[email protected]

นายโสฬส เอมบัณฑิตย์

ครู คศ.3
[email protected]

นางสาวมาลี นามอ่อน

ครู คศ.3
[email protected]

นางสาวจิรภิญญา ช่างประดิษฐ์

ครู คศ.2
[email protected]

นางสาวอธิปีย์ญาณ์ ศรีนิล

ครู คศ.2
[email protected]

นายสุจินดา โพธิ์น้อย

ครู คศ.1
[email protected]

นางสาวประทุม น้ำใจดี

ครู คศ.2
[email protected]

นายชานน นาคะนิวิษฐ์

ครู คศ.1
[email protected]

นายธีรเจษ ศรมณี

ครู คศ.1
[email protected]

นางสาวนิตยา ลาเลิศ

ครู คศ.1
[email protected]

Facebook Pagelike Widget