กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายนฤพล ศรีทอง

ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
[email protected]


นางกนกนุช ชาติทอง

ครู คศ.3
[email protected]


นายเชาวลิต วงษ์จินดา

ครู คศ.2
[email protected]

 

นายวีรศักดิ์ เปรมสังข์

ครูผู้ช่วย
[email protected]


นางสาวพิจิตตรา  วงษ์ศรีเผือก

ครูผู้ช่วย
[email protected]

Facebook Pagelike Widget