กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุวพร อังกุลดี

ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
[email protected]

นางเนาวรัตน์ จรัสศรี

ครู คศ.3
[email protected]

นางชัชฎา พรหมพันธุ์

ครู คศ.3
[email protected]

นายสุรชัย แก้วหอมคำ

ครู คศ.2
[email protected]

นายสมศักดิ์ พระแท่น

ครู คศ.3
[email protected]

นางมยุรี ก่ำมอญ

ครู คศ.2
[email protected]

นายมาโนช ประกอบแสง

ครู คศ.3
[email protected]

นางสาวกนกกาญจน์ สุขอุดม

ครู คศ.1
[email protected]

นางสาวยุพาพรรณ บุญปลูก

ครู คศ.1
[email protected]

นายอภิวัฒน์ สรวยล้ำ

ครู คศ.1
[email protected]

นางสาวกนกวรรณ ศรีศักดา

ครู คศ.1
[email protected]

นางสาวริฏฐา พูลสุวรรณ

ครูผู้ช่วย
[email protected]

นางสาวมณีรัตน์ คงคาหลวง

ครูผู้ช่วย
[email protected]

Facebook Pagelike Widget