ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

ประกาศโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”  เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ทาสี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...