***ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Fanpage โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"***


***ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Fanpage ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"***


***ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Fanpage โสตทัศนศึกษาโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"***


***ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Fanpage งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"***