กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

กลุ่มบริหารอำนวยการและบุคคล